ALLMÄNNA RÅD OM FYSIK LABBAR 

Interaktiva frågor: Vardagsexempel: badrumsvåg | Labvåg | MultimeterFram till
Ner på sidanSäkerhet | Betygskriterier | Avläsning | Grafisk framställningNer på sidan
och EkvationFram till |LabRapportChecklistaFram till ,PDFFram till

Säkerhet

Även om fysik labbar inte brukar vara förenade med lika många risker som kemin: var försiktigt! El skall alltid visas den respekt den kräver!
I hemmet: I den mån labbar med elektrisk strömkällor förekommer överhuvudtaget i hemmet skall de bara gälla låga spänningar, t.ex. från batterier. (Statiska laddningar däremot kan uppnå mycket höga spänningar men är inte farliga på grund av de låga strömmar som kan förekommar, t.ex de gnistor som uppkommer när du tar av en tröja.)
På skolan: Visa uppkopplingar för läraren innan du släpper på ström. Dra regelmässigt upp spänningen från lägsta värdet. Känner du konstiga lukter eller oväntat värme någonstans, stäng av och tillkalla läraren. Vi tar inget ansvar för skadade kläder mm. På förekommen anledning använd inte guldföremål när du gör labbar som innehåller Kvicksilver. (Förekommer nästan inte längre) Hantera utrustning försiktigt. Skulle du råka ha sönder något eller upptäcka något som är trasigt, säg till läraren. CFL brukar inte kräva ersättning för skador, men det är viktigt att vi har möjlighet att begränsa skador och se till att utrustning fungerar.    Upp

(Gamla) Betygskriterier

Från Nationell Provets anvisningar för experimentella delen:

I betygskriterierna för Godkänd krävs att eleven på godtagbar nivå använder de vanligaste instrumenten och genomför laborationer efter instruktioner.

I betygskriterierna för Väl Godkänd tillkommer krav på självständighet och utvärdering av de erhållna resultaten mot uppställda hypoteser och feluppskattning med hänsyn till mätdatas noggrannhet.

· Uppgiften innebär att mätdata och observationer ska presenteras i form av tabeller och diagram.

· Den använda experimentuppställningen skall dokumenteras med figur t ex kopplingsschema.

· Resultat som erhålls med hjälp av mätdata bör ges med rimlig noggrannhet och i förekommande fall även med diskussion av mätdatas tillförlitlighet.     Upp

Avläs så noga du kan

Det brukar gå att uppskatta åtminstone 1/10 delar av en skaladel. T ex om du mäter avstånd med en mm graderat skala skall du avläsa till tiondelar (trots att det finns en viss osäkerhet i sista siffran) 12,5 mm

Tänk på möjliga felkällor redan vid mättillfället. Hitta sätt att gör de så små som möjligt:

 Vätskenivåer avläses som tangent till den plana vätskeytan (inte kanten där vatten kryper upp och kvicksilver kryper ner)

 

vatten i mätcylinder väter uppåtKvicksilver (Hg) viker ner vid väggar

Försök uppskatta hur stor felet är.

Skriv på ett sätt som anger hur noggrannt du avläst: Om ditt mätvärde råkar vara precis på 10 cm strecket så noggrannt du kan läsa av det, skriv: 10,00 cm eller 100,0 mm. Se till att enheten anges! I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att skriva 10,0 ± 0,3 cm om man har någon grund för den uppskattningen.     Upp

Grafisk framställning

Ofta använder vi diagram (grafer) för att sammanfatta en serie mätvärden. Anledningen är att vi kan då ofta lätt se samband (eller avvikelser) som är svåra att se i en tabell med många rader och kolumner av siffror. Ofta kan det vara idé att rita upp ett diagram innan man plockar ner försöksutrustningen. Om man då upptäcker att något (eller några) värden avviker från tendenser som annars verkar gälla kan man gör en extra försiktig ommätning på de mätpunkterna och se om värdet står sig eller kanske något fel gjordes.

Genom att jämföra kurvor man får med typer som man har lärt sig i Matematiken ( t ex: Proportionalitet, Räta linjen, Andra grads (Parabler), Exponential) kan man hitta kompakta formler som kan beskriva mätserien.

Upp

© CFL Jeff Forssell
senaste uppdatering 2003-11-07
/Delat/fysik/lab/LAB-ALLM.htm