Checklista för Lab Protokoll i Naturorienterande ämnen

☐ Om handskrivet: gärna på rutat papper för tabell och diagram skull
☐ Om datorframställt: gärna i kalkylblad

Vilken kurs:☐ Ämne ☐ Nivå ☐ Vilken lab: Rubrik (ev. Nummer)
☐ Vem är du? ☐ Hur får man tag i dig? (telefon, e- mail)
☐ Vem/vilka var medlaboranter
I vilken omgivning gjordes laborationen: ☐ plats, ☐ datum ☐ början och sluttid för mätningar, åtminstone, ev. bra att ha antecknat ☐ temperatur, ☐ lufttryck, och ☐ andra faktorer som skulle ev. kunna påverka mätningarna.

☐ försökets målsättning ☐ ev. hypoteser att pröva

☐ Utförande:
☐ vilka materiel som användes
☐ teckning som visar vad som mättes
☐ vilka mätinstrument som användes, ☐ om de vara nolljusterade, ☐ om de kalibrerades, ev. ☐ hur de inställdes och ☐ deras identitet (märke, modell, serienummer).
☐ felkällor och ☐ hur man minskar dem. (knackning, stigande & fallande mätserier kan uppväga friktionspåverkade fel; parallax; hur själva mätningen påverkar det som skall mätas.)

☐ Insamling av data:
☐ avläsning görs med största möjliga läsnoggrannhet (1/10dels skaldelar) och ☐ anteckning om enhet
☐ gärna organiserad i lämplig tabell.
Väldefinerade storheter! (☐ med figur om det gör det tydligare än bara ord)

☐ Bearbetning av data:
☐ diagram ofta lämpligt som grund för att hitta samband som kan uttryckas med formel.

☐ Uttryck sambandet med en ekvation baserade på dina värden (ej formelsamlingen)!

☐ Om någon/ra mätvärde(n) tycks avvika från de andra, bör de(t) kontrollmätas.
☐ Ev. feluppskattning

☐ Summering, slutsats

☐ Gärna förslag på hur vi skulle förbättra labben, eller ersätta med annan intressantare labb.

☐ Skicka in det väl markerad
om det är en datafil och din operativ system stöder långa filnamn (t ex Win 95 osv) skriv
    FyB hemlab 1 Elev Elevsson- atombomb.xls eller något sådant i filnamnet och skicka det som bifogad fil i ett e-post eller på diskett hellre än ett utskrift.

Om du skickar labrapporten som handutskrift på papper, markera tydligt på kuvertet :
    FyB hemlab 1 lärare: DenODen
Själva rapporten skall då ha åtminstone dina initialer och sidnumrering på varje sida och hela din adress & telefon mm på första bladet.


© Jeff Forssell
senaste uppdatering 2002-01-16 14:21
FyA/lab/LabChecklista.htm