Hur man använder Graphmatica programmets nya funktioner

I den nya version (2.0) av Graphmatica så finns nya funktioner som man kan komma åt med dessa knappar:

Point Tables & Data Plot Editor. Point tables, Punkt tabeller, är bara ett sätt att få ut en ekvation i tabellform. Man kan välja hur tät man vill lägga sin "x" värden. Den andra knappen, Data Plot Editor, mätvärdes diagram redigerare, kan vara mycket användbar när man skall rita upp ett diagram över t ex naturvetenskapliga mätresultat. Om man klickar på den så får man upp en tabell och tillhörande knappar i högra delen av Graphmatica, som i bilden.Skärmbild av Graphmatica då Data Plot Editor är igång

Då kan man med Plot ge diagrammet ett namn, med Symbol välja hur data punkterna skall markeras, punkt, kvadrat, "diamant", och med Color symbolernas färg. Under x och y fyller man i koordinaterna, du kan hoppa till nästa ifyllnads värde med Enter, Tab eller Pil. Knapparna Insert Point och Remove Point används för att lägga till eller ta bort rader (=punkter) i tabellen.

Knapparna New och Del är för att lägga in nya eller ta bort befintliga värdetabeller. Curve Fit , Kurv anpassning, kan användas för att lägga in en funktion som anpassas så bra som möjligt till punkterna. Man måste först använda Options, Alternativ, knappen och bestämma vilken typ av funktion man vill försöka använda, Polynomial och vilken maximum order (vilken högsta ordning, t ex 1 ger då en rätlinje, 2 en parabel), Sinus (man skall uppskatta antalet perioder {eller hela svängningar}), Exponential, Logistic. Det är inte fullt så kraftfullt diagram verktyg som Excel (ingen "potens" funktion, ingen R-kvadrat, ingen tvingad punkt) men nästan. Maximum number of iterations brukar man inte behöva bry sig om. Den sätter ett tak för hur många anpassningssteg som programmet går igenom. Ett stort tal kan göra att dator håller på väldigt länge. Ett litet tal kan ge sämre noggrannhet.

Efter att ställt in Options kan man trycka Curve fit och då ritas det in en funktion och i statusraden längst ner visas dess ekvation och chi^2 värdet och hur många iterations (anpassningssteg) den gjorde. Chi^2 värdet säger något om hur pass bra punkterna ansluter till linjen. Ju närmare noll chi^2 blir, desto bättre överensstämmelse mellan ekvationen och de observerade punkterna.

Länk till engelsk referens om chi^2:
http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entries/98/c0309800.html
därifrån: "A test statistic that is calculated as the sum of the squares of observed values minus expected values divided by the expected values. "

Grundprinciperna för användning av Graphmatica som grafritare för matematiska funktioner

Andra gemensamma matematik resurser | Andra gemensamma resurser